Un audit al situațiilor financiare constă în verificarea situațiilor financiare ale unei entităţi, cu scopul de a exprima o opinie de audit care să ofere o asigurare rezonabilă că situațiile financiare sunt prezentate în mod corect, în toate aspectele semnificative, și/sau să dea o imagine fidelă și corectă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară. Auditul financiar sporește gradul de încredere al părților interesate (acționari, investitori, bănci, clienți, autorități, etc.) asigurând credibilitate afacerii tale.
Pentru exprimarea opiniei de audit, auditorii financiari realizează proceduri pentru obținerea de probe suficiente, adecvate și credibile pentru a obține un grad de încredere rezonabil dacă situațiile financiare sunt lipsite de erori semnificative, respectiv sunt întocmite în conformitate cu un cadru de raportare, cu legislația în vigoare și cu standardele de contabilitate.

Serviciile profesionale de audit financiar, audit intern, audit fonduri structurale și audit IFRS constau în:

  • Audit statutar (auditarea și certificarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit);
  • Activități de audit financiar pentru situații financiare individuale și consolidate întocmite în conformitate cu standardele de audit;
  • Activități de compilare a situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit;
  • Servicii de retratare a situațiilor financiare;
  • Servicii conexe conform Standardelor Internaționale de Control al Calității, Audit, Asigurare și Servicii Conexe activității de audit intern;
  • Servicii conexe de audit privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
  • Audit intern privind examinarea obiectivă a activităților unei organizații în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia.

Auditul statutar (auditarea și certificarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit) presupune exprimarea unei opinii potrivit careia situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară, a legislației în vigoare și a standardelor de contabilitate. În funcție de probele obținute, opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii.

Serviciile conexe de audit privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile cuprind misiuni de audit realizate pe bază de proceduri ce țin de audit, prin raportare la termenii de referință stabiliți de comun acord cu clientul. În urma realizării misiunii, auditorul întocmește un raport asupra constatărilor efective.

Auditul intern vizează:

– evaluarea independentă a managementului riscului, a controlului și proceselor de conducere a acestuia;
– conformitatea informațiilor contabile și financiare publicate cu regulile aplicabile acestora;
– aplicarea procedurilor elaborate de conducere în legatură cu aceste informații;
– garantarea integrității patrimoniului;
– prevenirea și detectarea erorilor, fraudelor și neregulilor contabile și financiare;
– fiabilitatea informațiilor utilizate la nivel intern în scop de control, respectiv emiterea de opinii asupra eficacității sistemelor de informare.

Prin contractul pe care-l semnaţi cu noi, G5 CONSULTING îşi asumă responsabilitatea profesională asupra opiniei exprimate în rapoartele de audit, responsabilitatea cu privire la termenele de predare a rapoartelor de audit, respectând permanent confidenţialitatea asupra tuturor serviciilor efectuate şi a informaţiilor referitoare la compania dumneavoastră, atât în perioada în care sunteţi clientul nostru, cât şi ulterior sistării contractului de prestări servicii.

TARIFE
Pentru o evaluare a serviciilor de audit financiar, audit intern, audit fonduri structurale și audit IFRS vă rugăm să ne contactați la telefon: 0264/214.434; 0744/583.031; e-mail: office.g500@yahoo.com.

Tarifele sunt stabilite în funcție de numărul de ore efectuate, de specificul activității și de responsabilitățile și obligațiile fiecărei părți.